Hlavná stránka Marketingový súhlas

Marketingový súhlas

Informácie o spracúvaní osobných údajov

AutoSave, s.r.o.

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre AutoSave, s.r.o., veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obchodnej spoločnosti ZVAC Systems, s.r.o., v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť  Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom osobných údajov je AutoSave, s.r.o., so sídlom: Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10808/P (ďalej aj “ AutoSave“).

 2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

  Vaše osobné údaje spracúvame v rámci obchodnej činnosti AutoSave, za účelom poskytovania služieb klientom AutoSave. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre potreby AutoSave a a nebudú poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu.

 3. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

  Oprávneným záujmom AutoSave je obchodná činnosť a poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom AutoSave.

 4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

  Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti AutoSave majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná sa napríklad o poskytovateľa účtovných a právnych služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme s týmito subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu so AutoSave.  Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu so AutoSave uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

 6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na AutoSave a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: info@autosave.sk, prípadne písomne na adrese sídla AutoSave. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

  AutoSave v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

 

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese info@autosave.sk, alebo priamo písomne na adrese AutoSave, s.r.o.

                                                                      

                                                                                                          AutoSave, s.r.o.