Hlavná stránka Registrácia
Fakturačné údaje
Meno * Priezvisko *
Ulica * Mesto *
PSČ Štát *
Email *
Telefón *
Doprava
Spôsob doručenia *
Ďalšie nastavenia
Prihlasovacie heslo * Prihl. heslo znovu *
Email pre potvrdenie objednávok
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky AutoSave, s.r.o.
I.    Všeobecné ustanovenia 
a.     Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou AutoSave, s.r.o., IČO: 36451614, so sídlom 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 137095/B, ďalej len „predávajúci“ a zákazníkmi firmy AutoSave, s.r.o., ďalej len „kupujúci“. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.
b.    Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.
c.    Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.
Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne každého tovaru, ktorý predávajúci predáva kupujúcemu. Týmito podmienkami sa predávajúci a kupujúci zaväzujú k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (rozumie sa tak písomnou formou, ako aj zaslaním objednávky prostredníctvom elektronických médií – fax, e-mail, e-shop, telefónom). Kúpna zmluva je uzatvorená akceptovaním objednávky od kupujúceho alebo obojstranným právnym úkonom. Kupujúci nie je voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa a pre právne vzťahy z kúpnej zmluvy platí ustanovenie Obchodného zákonníka.

II.    Objednanie tovaru
a.    Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom tlačených alebo elektronických katalógov a databázy predávajúceho spôsobom v nich uvedeným a pod objednávacími kódmi dodávateľa.
b.    Predávajúci môže prijať aj inak uskutočnenú objednávku bez ohľadu nato, aby to malo vplyv na platnosť kúpnej zmluvy. Avšak má právo na takto uskutočnenú objednávku požadovať písomné, elektronické, alebo faxové potvrdenie objednávky, ktoré sa týmto stáva pre kupujúceho zaväzujúcim.
c.    Kupujúci preberá objednaním tovaru všetku zodpovednosť za správnosť aplikácie objednaného výrobku všetky prípadné škody vzniknuté nesprávnym výberom.
d.    Kupujúci zodpovedá za odoslanú objednávku – t.j. za objednané množstvo.
e.    Predávajúci nie je povinný kontrolovať správnosť aplikácie výrobkov a množstvo objednaného tovaru.
f.    Predávajúci nie je povinný prijať objednávku.

III.    Kúpna cena, splatnosť
a.    Kupujúci je povinný predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je platná podľa cenníka predávajúceho, platného v čase prijatia objednávky, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
b.    Do kúpnej zmluvy sa nezahrňuje daň z pridanej hodnoty.
c.    Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru v dobe splatnosti. V prípade, že Kupujúci neuhradí dojednanú kúpnu cenu tovaru riadne a včas, je povinný uhradiť predávajúcemu 0,1 % úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to až do uhradenia celej dlžnej čiastky. 
d.    Ceny – Zoznam tovaru sa rozumie ako návrh kúpnej zmluvy (Ďalej len „katalóg“). Katalóg obsahuje predajnú cenu bez DPH alebo s DPH, a po prihlásení do systému je zobrazená kupujúceho nákupná cena bez DPH.
e.    Predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy z nákupných cien kupujúcemu , pri registrácií kupujúceho v systéme predávajúceho. Na základe tejto registrácie obdrží kupujúci od predávajúceho prístupové meno a heslo, na základe ktorého ma kupujúci prístup do systému predávajúceho a zobrazujú sa mu jeho individuálne nákupné ceny.
f.    V cene tovaru je započítané dopravné a balné, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. 
g.    V prípade zasielania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. kuriérskou službou bude účtované primerané dopravné a balné, zohľadňujúce platné cenníky poštových a kuriérskych služieb vybraného dopravcu, ktorý realizuje dodávku tovaru objednávateľovi, resp. kupujúcemu. V prípade účtovaného dopravného a balného je o tomto kupujúci upovedomený s oznámením špecifikácie výšky účtovanej tarify.                                          
h.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v katalógu. Zmena cien bez predchádzajúceho upozornenia a odsúhlasenia kupujúcim nie je možná na už potvrdených objednávkach.
i.    Pokiaľ predávajúci zistí o pomeroch kupujúceho akúkoľvek skutočnosť, ktorá sa zakladá na dôvodných pochybnostiach o tom, že kupujúci splní včas a riadne svoje záväzky, je predávajúci oprávnený ku zmenám dodacích a platobných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho a predovšetkým bez toho, aby požadoval za celkovú pohľadávku záruku či iné istoty, poprípade je oprávnený od zmluvy odstúpiť – to však nemá odkladný vplyv na úhradu už uskutočnených plnení.
j.    Platby došlé od kupujúceho sa započítajú najprv na zmluvné pokuty a úroky a až následne na istinu.

IV.    Podmienky dodania:
a.    Predávajúci vynakladá všetku snahu na rýchly a hladký priebeh expedície.
b.    Štandardné dodacie podmienky sú nasledujúce:
I.    Objednávacia lehota: do 17:00 hod
II.    Dodacia lehota: zvyčajne nasledujúci deň podľa programu rozvozu tovaru
III.    Ak nemôže byť dodávka tovaru realizovaná nasledujúci deň, je priemerná doba dodávky deklarovaná formou popisu u danej referencie v elektronickom katalógu predávajúceho, prípadne je kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený telefonicky.
c.    Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kedykoľvek po prijatí objednávky, najneskôr však do šesťdesiat dní, inak je kúpna zmluva neplatná a strany z nej nesmú uplatňovať žiadne nároky, pokiaľ sa nedohodnú inak – po dohode je možná ďalšia dodacia lehota.
d.    Ak neprevezme kupujúci objednaný tovar osobne, priamo u predávajúceho resp. u im poverenej spoločnosti je predávajúci povinný tovar odoslať na adresu kupujúceho, dojednanú v rámcovej kúpnej zmluve resp. zadanú do systému predávajúceho pri registrácii kupujúceho, alebo na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke.
e.    Kupujúci má povinnosť ihneď po prevzatí tovaru potvrdiť doklad o prevzatí tovaru, svojím podpisom kupujúci potvrdzuje kompletnosť a správnosť tovaru bez zjavných chýb (pokiaľ súčasne zjavné chyby či nezrovnalosti s objednávkou nevytkne podľa článku VII.)
f.    Tovar pre kupujúceho je možné doručiť do jeho „nočnej schránky“. Kupujúci je povinný umožniť osobe poverenej rozvozom prístup do tejto jeho schránky.

V.    Platobné podmienky
a. Pre dokončenie objednávky je nutné zvoliť spôsob úhrady:
I. Dobierkou - čiastka 1,20€.
II. Platba kartou cez platobnú bránu Payout.
b. Daňový doklad ( faktúra ) bude dodaná spolu s tovarom. 

VI.    Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody
a.    Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho odcudziť, zastaviť, prenajať ani inak právne či fakticky zaťažiť.
b.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, resp. prevzatím kupujúcim.
c.    Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu.

VII.    Záručné podmienky
a.    Predávajúci zodpovedá za úplnosť a bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v čase dodania.
b.    Predávajúci zaručuje, že si tovar zachová obvyklé vlastnosti, funkčnosť a spôsobilosť pre použitie k obvyklému účelu najmenej po dobu stanovenú príslušným zákonom (pokiaľ nie je uvedené inak)
c.    Podstatnou chybou tovaru je výhradne jeho úplná neupotrebiteľnosť.
d.    Vedľa zákonných nárokov z chýb dodaného tovaru nemá kupujúci nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
e.    Podmienkou pre bezplatné odstránenie chýb v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho resp. výrobcu, ktoré sú buď uvedené v priloženom návode k použitiu alebo sú uvedené v servisných manuáloch výrobcu vozidla. Predávajúci nie je povinný tieto manuály dodávať kupujúcemu, pretože sa u väčšiny tovaru dodávaného predávajúcim jedná o výrobky určené k odbornej montáži.
f.    Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby než predávajúci a bez jeho poverenia vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej lehoty, stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.
g.    Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ak nie je na konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmernému namáhaniu podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním u kupujúceho. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zodpovednosti za chyby predaného výrobku iba na základe vyplneného reklamačného protokolu predávajúceho, ktorý na vyžiadanie kupujúcemu dodá predávajúci. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamáciu je povinný spotrebiteľ uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví u predávajúceho, najneskôr s prihliadnutím na článok j). K reklamačnému konaniu je potrebné predložiť chybný tovar (kompletný, obsahujúci všetky technologické súčasti), dôkladne vyplnený Reklamačný list vydaný spoločnosťou AutoSave, s.r.o.  a doklad o zakúpení tovaru (faktúra vystavená spoločnosťou AutoSave, s.r.o. , pri ďalšom predaji doklad o predaji spotrebiteľovi), vyjadrenie odborného servisu, ktorý vykonal montáž (demontáž, príp. posúdenie chyby), resp. výpis zo servisnej diagnostiky, pokiaľ sú reklamované súčiastky elektronického, či riadiaceho charakteru ( lambda sondy, váhy vzduchu a pod. ). Právo zo zodpovednosti za chyby prejavené na tovare, pre ktorý platí záručná doba, zanikne vtedy, ak sa reklamácia neuplatnila v záručnej dobe.
h.    Pri zakúpení dielov systémov tzv. „aktívnej bezpečnosti vozidla“, kde sa z hľadiska súmerného, resp. rovnomerného vplyvu súčastí na prevádzku vozidla vyžaduje párová montáž alebo montáž celej sady je záruka na predaný tovar poskytnutá len v prípade zakúpenia celej sady súčastí, resp. páru súčastí. Ide predovšetkým o sortiment brzdových kotúčov, brzdových segmentov a tlmičov pruženia.
i.    Pri predaji dielov na nezávislom aftermarkete sa všeobecne pracuje v majoritnom rozsahu s databázou dielov TEC-DOC, resp. s databázami od tohto systému odvodenými, alebo priamymi databázami výrobcov automobilov. Navyše, v dnešnom období rôznych výnimiek, modifikácií a prestavieb vozidiel môže dochádzať k disproporciám výberu relevantných náhradných dielov podľa poskytnutých údajov o vozidle so skutočnosťou. Keďže databázy zahŕňajú milióny položiek dielov na rôznom stupni vzájomného sprevodovania  a cross-referencií, predajca nemôže poskytnúť záruku za správny výber referencie náhradného dielu. Zodpovednosť za správny výber referencie náhradného dielu je týmto na servisnom stredisku prevádzajúcom montáž súčastí, kde je možnosť priamej kontroly správnosti použitia danej súčasti do konkrétneho typu vozidla.
j.    Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmernému namáhaniu podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním u kupujúceho. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zodpovednosti za chyby predaného výrobku iba na základe vyplneného reklamačného protokolu predávajúceho, ktorý na vyžiadanie kupujúcemu dodá predávajúci. Kupujúci je povinný vždy preukázať pôvod tovaru konkrétnou faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ sa nejedná o autodoplnky či iný tovar nepodliehajúci odbornej montáži, musí zároveň predložiť doklad o odbornej montáži (autoservis, osoba s odbornou spôsobilosťou a pod.)
k. Postup pri reklamácií: 
I. Informovať nás telefonicky, emailom uvedením v kontaktoch alebo písomne.
II. Vyplniť reklamačny protokol, ktorý je uvedený na stránke, výpis diagnostiky o nefunkčnosti dielu ( ak je reklamovaný diel elektrický), priložiť kópiu dokladu, kontaktné údaje a adresu.
III. Tovar poslať na našu adresu.
l.    O reklamácii rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie. V zložitejších prípadoch, keď nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, poverenej alebo notifikovanej osoby, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho s tým, že reklamácia bude vybavená maximálne do 180 dní podľa Obchodného zákonníka, pretože sa jedná o obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim práve podľa Obchodného zákonníka.
m.    Reklamácia neúplného či nesprávne dodaného tovaru musí byt neodkladne prevedená preukázateľnou formou (písomne či e-mailom - reklamačným protokolom) priamo u predávajúceho. Termín pre reklamácie neúplného či nesprávne dodaného tovaru je v deň doručenia tovaru do 16:00 hod. Po tomto termíne nemôže byť reklamácia prijatá, resp. bude prijatá až po vzájomnej konzultácii s poverenou osobou predávajúceho. Pokiaľ klient nesúhlasí s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať písomné odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia zodpovedného pracovníka. 
n.    V prípade, ak je reklamujúcim spotrebiteľ, reklamačné konanie je realizované v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka. Reklamačné vyjadrenie musí spĺňať  zákonný podklad§ 18 ods. 5, 6, 7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.


VIII.    Vrátenie tovaru, storno podmienky - odstúpenie od kúpnej zmluvy
a.    Storno objednávky z dôvodu nedodržania expedičnej lehoty.

V prípade, že predávajúci nedodrží expedičnú lehotu, resp. náhradnú expedičnú lehotu a termín dodania dané podľa článku V. všeobecných obchodných podmienok, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy.

b.    Storno objednávky pred dodaním.

Za storno objednávky pred dodaním sa rozumie, pokiaľ objednávateľ požiada o storno objednávky pred jej dodaním, resp. pred okamžikom, keď je zásielka vyexpedovaná k doručeniu objednávateľovi. Zákazník v tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky.

c.    Vrátenie tovaru mimo reklamačné konanie.
 
Registrovaným zákazníkom predávajúceho je ten kupujúci, ktorý má s predávajúcim uzatvorenú účinnú rámcovú kúpnu zmluvu. Každý z registrovaných zákazníkov je oprávnený dodaný tovar i bez uvedenia dôvodov predávajúcemu vrátiť do 14 dni od jeho dodania, pokiaľ odo dňa prijatia vráteného tovaru do konca expiračnej doby zostáva aspoň polovica pôvodnej expiračnej doby nového tovaru. Tovar, ktorý nie je možné vrátiť v tejto lehote je vyznačený v elektronickom katalógu predávajúceho poznámkou „Tovar nie je možné vrátiť“. Tovar je považovaný za vrátený až dňom prevzatia predávajúcim. Vrátený tovar musí byť opatrený sprievodkou na formulári predávajúceho. Podmienkou vrátenia tovaru je jeho bezchybný stav a kompletnosť, odpovedajúca stavu pri jeho dodaní, vrátane pôvodného, nepoškodeného a neznečisteného obalu. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na výslovnú žiadosť kupujúceho – najmä O.E. diely (originálne diely výrobcov), alebo doba od dátumu dodania do dátumu vrátenia výrobku presiahla 15 dní. 

d.    Vrátenie zálohovaných dielov (ex-change, diely určené na následnú repasáciu)
                                Pri kúpe tzv. „repasovaných“ dielov a agregátov je kupujúcemu účtovaná záloha  za vratný diel, ktorý bude dobropisovaný až po posúdení vratného dielu výrobcom.  Keďže proces posúdenia vratného dielu môže trvať určitý čas, zohľadnite prosím túto skutočnosť pri následnom predaji predmetného dielu Vášmu zákazníkovi.
Vrátené (staré) diely musia spĺňať tieto základné podmienky:
•    byť na zozname vykupovaných dielov, 
•    mať čitateľné objednávacie číslo,
•    využívať systém Back in Box (zaslanie dielu v originálnom kartóne vrátane všetkých tesniacich a ochranných krytiek),
•    musia byť dostatočne očistené, aby bolo možné posúdiť ich stav,
•    nesmú vykazovať silnú koróziu
•    nesmú byť rozložené alebo neúplné,
•    nesmú byť mechanicky poškodené.
Bezchybný stav starého dielu, ktorý spĺňa všetky podmienky pre jeho vrátenie nemusí automaticky znamenať dobropis na vratný diel z dôvodu, že daná referencia starého dielu sa nemusí nachádzať  v aktuálnom zozname vykupovaných dielov, resp. môže byť prevzatie dielu odmietnuté dodávateľom z iných technických príčin.
e.    Lehoty na vrátenie zálohovaných (starých ) dielov
Zálohované (staré) diely musí kupujúci vrátiť predávajúcemu v nasledujúcich lehotách po dni doručenia nového objednaného dielu :
•    sortimentu originálnych (OE) dielov do 8 kalendárnych dní
•    ostatného sortimentu do 15 kalendárnych dní

IX.    Rozhodné právo, riešenie sporov
a.    Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom (fyzická, prípadne právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) na strane druhej, sa riadi platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
b.    Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, na strane druhej, sa riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
c.    Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú obe strany riešiť predovšetkým spoločným jednaním.
d.    Ak nedôjde k urovnaniu sporu jednaním medzi stranami, bude spor prejednaný a rozhodnutý podľa platného práva Slovenskej republiky - súdom podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku.

X.    Záverečné dojednania
Všetky podmienky a sankcie, vrátane zmluvných pokút, sú podľa prehlásenia strán primerané a správne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dohody o sankciách ani ďalšie dohody, z ktorých povahy plynie, že majú trvať i po zrušení zmluvy odstúpením.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.06.2012. Rušia sa všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.V Malackách, 12.9.2018